Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου
Αίτηση για μεταδημότευση