* Τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ απαλλάσσονται από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993). Σύμφωνα με τον Ν. 2130/1993, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων υπόχρεοι για αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Επισημαίνεται ότι ο υπόχρεος ΤΑΠ είναι ο ιδιοκτήτης , επικαρπωτής ή νομέας. Απαλλαγή τελών γίνεται μόνο στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε ακίνητο που βρίσκεται σε διακοπή ηλεκτροδότησης και δεν χρησιμοποιείται. Η υποχρέωσή του ως προς το ΤΑΠ παραμένει.

Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Περί μη Οφειλής Τ.Α.Π.